Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

EVADENT Ewa i Krzysztof Klim

UMÓW SIĘ
NA WIZYTĘ
PRZEZ INTERNET

polityka prywatności

Szanowny Pacjencie/Pacjentko.

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pani/ Pana/małoletniego jest NZOZ „EVADENT" EWA I KRZYSZTOF KLIM ul. Osiedle Andaluzja 13/5, 41-949 Piekary Śląskie NIP: 4980136749 REGON:276877628, Kontakt telefoniczny: 32 767 53 33.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczono Pana Dawida Szarka na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w NZOZ „EVADENT” S.C. EWA I KRZYSZTOF KLIM ul. Osiedle Andaluzja 13/5, 41-949 Piekary Śląskie. Dane kontaktowe inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO:
e-mail: rodo@medkomp.pl

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,
  • Zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie NZOZ „EVADENT" S.C. EWA I KRZYSZTOF KLIM oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
  • Wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) — wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
  • Wystawienia faktury imiennej,
  • Rozliczenia wizyty z NFZ,
  • Statystycznym,
  • Kontaktu telefonicznego z pacjentem.

Podanie danych w celu określonym w lit a. jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa - nie podanie danych możę skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumetnacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

W związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Państwa numer PESEL będzie przetwarzany przez jego profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty potwierdzi Państwa uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

W aplikacjach kandydaci powinni umieścić klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest: NZOZ „EVADENT” EWA I KRZYSZTOF KLIM ul. Osiedle Andaluzja 13/5, 41- 949 Piekary Śląskie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę* oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wyżej wymienioną firmę. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: eva_dent@op.pl